Operacions Alternatives

Són activitats puntuals o de certa durada, individuals o col·lectives de caire divers, creades a iniciativa del responsable d’operacions o d’un o més pilots.
Les classifiquem en:

Fly-In

Són esdeveniments col·lectius organitzats per qualsevol vACC o LAVs de VATSIM.

Controller Position Test (CPT)

És una activitat en la que un controlador de VATSIM passa una prova pràctica de les seves habilitats per ascendir de nivell.

Humanitàries

Són operacions específicament humanitàries i conseqüència d’una alerta real a qualsevol indret del món (no poden ser invencions).

Especials

Són operacions singulars a proposta de qualsevol pilot o pilots que, necessàriament, han de tenir el nivell i l’habilitació que calgui per volar-les.

Tipus:
Reptes personals:

Són operacions especials que exigiran la constància del pilot per a la seva realització.

Esdeveniments històrics:

Són Operacions especials endegades per commemorar qualsevol esdeveniment històric relacionat amb els Països Catalans, ja sigui de caire aeronàutic o no.

Xàrter

Són operacions sempre estacionals i de curta durada que s’endeguen per iniciativa del responsable d’operacions o a petició d’un o més pilots, que han de disposar del nivell i habilitació necessaris per volar-la.

caCatalà